Vitajte na súkromnej odbornej škole ELBA Prešov

ssoselba

Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov si stanovila za strategický cieľ dôstojne držať krok so štátnymi školami v okrese i v regióne s dlhoročnou tradíciou. Škola sa usiluje dosiahnuť v odborných kruhoch i v odbornej verejnosti naďalej stúpajúcu tendenciu v budovaní a upevňovaní „dobrého mena školy“. Na týchto úspechoch chce škola stavať svoj ďalší kredit, aby sa stala žiadanou pri voľbe netradičných a perspektívnych študijných odborov pre žiakov ZŠ i študentov. 

Prihláška na externé štúdium na strednej škole pre záujemcov.

Mgr. Romana Birošová - riaditeľka školy

Prof. Jane Applegate Phd.

Dobrý deň, v mene celého kolektívu Súkromnej strednej odbornej školy – ELBA Vás vítam na našej novej webovej stránke, ktorá Vám má poskytnúť základné informácie o škole, má byť Vaším dobrým a nenahraditeľným sprievodcom pri získavaní informácií. Je zostavená tak, aby sa každý návštevník rýchlo zorientoval a vedel si nájsť, čo potrebuje. Stránka je rozdelená na niekoľko sekcií, napr. pre žiakov, rodičov, uchádzačov o štúdium, priateľov, ale aj pre náhodných návštevníkov.

S SOŠ - ELBA v školskom 2015/2016 vstúpila do 16. školského roku. Poskytujeme vzdelávanie v študijných odboroch, ktoré sú ukončené maturitnou skúškou a v učebných odboroch, kde absolvent získa výučný list úspešným absolvovaním záverečnej skúšky. S SOŠ - ELBA má zriadených päť elokovaných pracovísk a to: v Humennom, Zborove, Terni, Chmeľove a vo Svinnej.

Jednou z výhod je poskytovanie externého štúdia a pomaturitného kvalifikačného štúdia pre absolventov maturitných študijných odborov, ktorí majú záujem si rozšíriť kvalifikáciu.

Našou silnou stránkou je individuálny prístup k žiakom a kvalita vzdelávania všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Neodmysliteľne k silným stránkam našej školy patrí aj kvalitné materiálno-technické zabezpečenie žiakov a vybavenie školy.

Cieľom vedenia školy a všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov je napĺňať krédo školy: „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov a má dominovať v každodennom živote školy, kde na prvom mieste je žiak a rozvoj jeho inteligenčného, emocionálneho a asertívneho kvocientu.“