Súkromná stredná odborná škola ELBA

Maturitné štúdium

3917 M TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY v elektrotechnike

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu technicko-ekonomických kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na manažérske pôsobenie v elektrotechnickej oblasti. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky, cudzích jazykov, ekonomiky a právnych poznatkov k založeniu a prevádzke malých – rodinných a stredných podnikateľských firiem, manažmentu a marketingu. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium technického a ekonomického zamerania. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie výpočtovej techniky, elektrotechniky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, ekonomiky a ich manažérsko-technického skĺbenia.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi sa môžu uplatniť vo firmách technicko-ekonomického zamerania ako asistenti, vedúci výroby, obchodu alebo servisu. Ako moderné technicko-manažérske referentky, THP v priemysle, v štátnom a súkromnom sektore – rodinných firmách, ale aj na vysokej škole.

 

8264 M KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO omietky a štuková výzdoba

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu konzervátorsko-reštaurátorsky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na teoreticko-praktickú realizáciu sakrálnej architektúry. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky a výpočtovej techniky, cudzích jazykov, ekonomiky a právnych poznatkov k založeniu prevádzky malých rodinných a stredných podnikateľských firiem - manažmentu a marketingu. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie dejín výtvarného umenia, odborného kreslenia a modelovania, kaligrafie a základov fotografie. Zvlášť sa požaduje osvojenie si všetkých výtvarných zručností pri reštaurovaní slohov a štýlov.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých oblastiach konzervátorstva a reštaurátorstva historických a umeleckých diel, priamo pri manuálnych úkonoch, ako aj pri ich uchovávaní a oceňovaní v rôznych ústavoch, úradoch a ateliéroch, ako aj na vysokých školách.

3650 M STAVITEĽSTVO

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu staviteľsko-dopravných alebo ekologicky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na manažérske pôsobenie priamo na dopravných alebo ekologických stavbách. Absolvent odboru má zvládnuté učivo a kompetencie z IKT, cudzích jazykov, ekonomiky, manažmentu, marketingu a právnych poznatkov potrebných k bezpečnej prevádzke a riadeniu ľudských zdrojov. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie rôznych najmodernejších technológií a technických aplikácií, ako aj špecifickosť dopravných a ekologických stavieb s ohľadom na zahraničného investora.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v projekcii, príprave stavieb, stavebnej výrobe, vo výrobe a pri montáži prefabrikátov. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripraví žiaka aj na štúdium na vysokých školách stavebného zamerania. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získal absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne aj v tíme. Absolvent má prístup k ďalšiemu vzdelaniu ako pomaturitné štúdium zdokonaľovacie, inovačné, kvalifikačné, špecializačné, vyššie odborné štúdium a štúdium na vysokej škole.

2675 M ELEKTROTECHNIKA

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu slabo a silnoprúdových elektrotechnikov s orientáciou na najnovšie trendy využitia audio, video, meracej a výpočtovej techniky. Pripravuje absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými vedomosťami i praktickou spôsobilosťou tak, že je schopný vykonávať manažérsku a technickú činnosť.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a zariadení. Je pripravený na výkon činností konštrukčného technika, technologického, montážneho a manažérskeho charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

8223 M ÚŽITKOVÁ FOTOGRAFIA

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu plne kvalifikovaných fotografov s orientáciou na digitálnu fotografiu a videotechniku v úžitkovom poňatí – reklamné agentúry, redakcie. Odbor úžitková fotografia ako súčasť komunikačného dizajnu pripravuje študentov v oblasti technickej, reportážnej a reklamnej fotografie so zameraním na požiadavky súčasnej praxe.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného odboru je pripravený vykonávať činnosti stredných výtvarno–technických pracovníkov, prípadne vysoko kvalifikovaných povolaní v oblasti úžitkovej, vedeckej a technickej fotografie.

3431 M POLYGRAFIA

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu polygraficko-technicky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na všetky druhy polygrafickej prípravy, riadenia a výroby. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky, cudzích jazykov, ekonomiky a právnych poznatkov k založeniu a prevádzke malých - rodinných a stredných podnikateľských firiem – manažmentu a marketingu. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie polygrafických materiálov, reprodukčných fotografií, sadzieb, reklamných techník a ich výpočtovo-grafické ako aj ekonomické prepojenie.

Uplatnenie absolventov:

Polygrafické operácie, a to v tlačiarniach, grafických štúdiách (DTP), reklamných agentúrach, redakciách a pod., ale aj na vysokých školách.

3760 M PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY

Študijné zameranie:

Samostatnú činnosť v technicko-hospodárskej a ekonomickej oblasti, v oblasti zabezpečovania dopravy a prepravy najmä po prevádzkovej stránke a zabezpečiť úkony potrebné pri zasielaní tovaru. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky, cudzích jazykov. Získava odborné poznatky z oblasti dopravy a prepravy, ekonomiky a práva, potrebné k založeniu a prevádzke malých – rodinných a stredných podnikateľských firiem, manažmentu a marketingu. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie tovaroznalectva, colníctva, dopravnej prevádzky, geografie, techniky administratívy, práva, psychológie a ekonomizácie všetkých činností.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých obchodných, servisných a prepravných organizáciách ako vedúci pracovníci, THP v oblasti dopravy, zasielateľstva a colnej deklarácie v rôznych firmách, ako dispečeri, výpravcovia, vlakvedúci a pod., ale aj na vysokej škole.

6362 M KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu plne kvalifikovaných kozmetičiek a vizážistiek s orientáciou na líčidlá, maskérstvo, zdravovedu, vizážistiku a životný štýl. Absolvent odboru má zvládnuté učivo z kozmetiky, zdravovedy, estetickej výchovy a vizáže, psychológie, ekonomiky, dejín umenia, modelových prác a administratívy. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie kozmetických prípravkov, líčidiel, pomôcok pre maskérstvo, ako aj obsluhu a údržbu moderných prípravkov a pomôcok v salónoch.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi sa môžu uplatniť pri zakladaní a úspešnom prevádzkovaní kozmetického alebo vizážistického salónu, v poradenskej službe v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu, ako pracovníci v modelingu, v divadle, filme, fotografii, pri odbornom líčení a maskovaní, môžu sa uplatniť v lekárskej kozmetike a môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu technicky kvalifikovaných odborníkov, vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí z propagačnej grafiky s konkrétnymi zručnosťami aj s využitím najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci. Odborné vzdelanie vytvorí predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti grafickej propagácie. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky a výpočtovej techniky, cudzích jazykov, ekonomiky a právnych poznatkov potrebných k založeniu a prevádzke malých - rodinných a stredných podnikateľských firiem – manažmentu a marketingu. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie grafických materiálov, reprodukčných fotografií, reklamných techník a ich výpočtovo – grafické ako aj ekonomické prepojenie.

Uplatnenie absolventov:

Výučba smeruje k profesionálnemu uplatneniu našich absolventov v odbornej praxi. Šírka ich všeobecnej a odbornej prípravy im umožňuje úspešne pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách príslušného zamerania (FAMU, VŠVU, VŠMU a pedagogické fakulty).

8222 M ÚŽITKOVÁ MAĽBA

Študijné zameranie:

Odbor je zameraný na výchovu technicky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na odborné činnosti v oblasti úžitkovej maľby zamerané na navrhovanie farebných riešení interiérov, farebných prvkov v architektúre, sakrálnych, scénických, ale aj propagačných malieb. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky a výpočtovej techniky, cudzích jazykov, ekonomiky a právnych poznatkov potrebných k založeniu a prevádzke malých – rodinných a stredných podnikateľských firiem – manažmentu a marketingu. Osobitný dôraz sa kladie na ovládanie grafických materiálov, reklamných techník a ich výpočtovo- grafické ako aj ekonomické prepojenie.

Uplatnenie absolventov:

Výučba smeruje k profesionálnemu uplatneniu našich absolventov v odbornej praxi. Šírka ich všeobecnej a odbornej prípravy im umožňuje úspešne pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách príslušného zamerania (FAMU, VŠVU, VŠMU a pedagogické fakulty).

3432 M - OBALOVÁ TECHNIKA

Študijné zameranie:
Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s princípmi výroby, s vlastnosťami obalových materiálov s dôrazom na ich úžitkové vlastnosti, ich vplyv na životné prostredie a možnosť ich recyklácie. Žiak sa oboznámi so spôsobmi zobrazovania geometrických tvarov základných strojových súčiastok, ich sústav, taktiež sa oboznámi s normalizáciou, typizáciou, štandardizáciou a unifikáciou výrobkov, výrobných a pracovných postupov.
Žiak bude ovládať základné činnosti strojových zariadení, naučí sa identifikovať výtvarné výrazové prvky, bude ovládať základy výpočtovej techniky, elektrotechniky, automatizácie a metrológie. Žiak sa oboznámi s jednotlivými ekonomickými zákonitosťami vývoja spoločnosti, naučí sa zásady uplatnenia marketingu, bude sa vedieť orientovať v základoch pracovného a obchodného práva.


Profilové predmety:
Ekonomika, právna náuka, strojníctvo, technické a odborné kreslenie, výpočtová technika, elektrotechnika, automatizácia, náuka o materiáloch, tlačové techniky, výroba obalových prostriedkov, navrhovanie a konštrukcia obalov, obalové hospodárstvo, technológia balenia, akosť a skúšanie, marketing, obalový dizajn.


Uplatnenie absolventov:
Absolvent odboru je pripravený pre sféru aplikovaného výskumu v odbore, na vysokoškolské štúdium najmä na technickej univerzite a v študijných odboroch príbuzných odbornému zameraniu, napr. životné prostredie alebo štúdium na ekonomickej univerzite. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.