Súkromná stredná odborná škola ELBA

Pomaturitné štúdium

 

Študijný odbor 6362 N - KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

Študijné zameranie:

2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor je zameraný na výchovu kvalifikovaných kozmetikov(čiek) a vizážistov(stiek) s orientáciou na líčidlá, maskérstvo, zdravovedu, vizážistiku a životný štýl. Absolvent odboru má zvládnuté učivo z kozmetiky, zdravovedy, estetickej výchovy, vizáže, psychológie, ekonomiky, dejín umenia, modelových prác. Dôraz sa kladie na ovládanie kozmetických prípravkov. Uplatní sa pri zakladaní a úspešnom prevádzkovaní kozmetického salónu.

Študijný odbor: 2675 N - ELEKTROTECHNIKA - diaľkové a externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

Študijné zameranie:

2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor je zameraný na výchovu silno- a slaboprúdových elektrotechnikov s orientáciou na najnovšie trendy využitia audio, video, meracej a výpočtovej techniky.
Pripravuje absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými vedomosťami i praktickou spôsobilosťou tak, že je schopný vykonávať manažérsku a technickú činnosť.

 

Študijný odbor: 3917 N - TECHNICKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY - ELEKTROTECHNIKA - diaľkové a externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

Študijné zameranie:

2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor  je  zameraný  na  výchovu  technicko – ekonomických kvalifikovaných odborníkov s  orientáciou  na  manažérske  pôsobenie  v  elektrotechnickej  oblasti. Absolvent  odboru  má  zvládnuté  učivo  informatiky, cudzích jazykov,  ekonomiky  a  právnych  poznatkov k založeniu  a  prevádzke  malých – rodinných a stredných podnikateľských  firiem ,  manažmentu  a  marketingu. Absolvent je pripravený aj na  vysokoškolské štúdium technického a ekonomického zamerania. Osobitný  dôraz  sa  kladie  na  ovládanie výpočtovej  techniky, elektrotechniky, administratívy a   korešpondencie,  účtovníctva,  ekonomiky  a  ich  manažérsko - technického  skĺbenia.

 

Študijný odbor: 8264 N - KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO

Študijné zameranie:

2-ročné pomaturitné štúdium pre maturantov všetkých stredných škôl. Odbor  je  zameraný na výchovu  konzervátorsko - reštaurátorsky kvalifikovaných odborníkov  s  orientáciou  na  teoreticko - praktickú  realizáciu  sakrálnej  architektúry. Absolvent  odboru  má  zvládnuté  učivo  informatiky  a  výpočtovej  techniky, cudzích jazykov, ekonomiky  a  právnych  poznatkov  k  založeniu  prevádzky  malých rodinných a  stredných  podnikateľských  firiem -  manažmentu  a  marketingu. Osobitný  dôraz  sa  kladie  na  ovládanie  dejín  výtvarného  umenia, odborného  kreslenia a  modelovania,  kaligrafie  a  základov  fotografie.  Zvlášť  sa  požaduje  osvojenie  si všetkých  výtvarných  zručnosti  pri  reštaurovaní  slohov  a  štýlov.