Súkromná stredná odborná škola ELBA

Vyučované predmety

Administratíva a korešpondencia   ADK
Anglický jazyk ANJ
Cestná doprava a preprava CDP
Cestné vozidlá CEV
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Dopravná geografia DOG
Dopravná sústava DOS
Dopravné a prepravné prostiedky DPP
Ekonomika EKO
Elektrotechnika ELE
Estetická výchova a vizáž EVV
Etická výchova ETV
Etika manažérskej práce EMP
Finančný manažment FIM
Fotografovanie FOT
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Informatika INF
Kozmetická technológia KOT
Marketing MAR
Matematika MAT
Materiály MAY
Mechanizačné zariadenia MEZ
Náboženská výchova NAB
Náuka o materiáloch NMA
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborný výcvik ODV
Odborné kreslenie OKR
Odborné kreslenie a modelovanie OKM
Právna náuka PRN
Prax PRA
Príprava výroby PRV
Profesionálny vyzážistika PVI
Psychológia práce PSP
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna komunikácia SOK
Spoločenské správanie SPS
Strojníctvo STR
Technické kreslenie TEC
Technológia TEN
Technológia tlače TLT
Telesná a športová výchova TŠV
Tlačové formy TČF
Tovaroznalectvo TOV
Účtovníctvo UCT
Výtvarná príprava VYP
Základy ekológie ZAL
Základy estetiky ZAE
Základy fotografovania ZAF
Základy logistiky ZAL
Zdravoveda ZDR