Súkromná stredná odborná škola ELBA

ZAMERANIE ŠKOLY

Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov. Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Splniť toto predsavzatie znamená splniť dve komplexné podmienky, a to mať veľmi dobrých pedagógov a veľmi dobré materiálno- technické podmienky. Veľmi dobrí žiaci nie sú podmienkou pri prijatí, ale ich výsledky na maturitnej skúške, aby škola mohla vykazovať čo najvyššiu vzdelávaciu účinnosť.       

Dominantným úsilím v našom odbornom vzdelávaní je úzky a permanentný kontakt  s odbornou praxou. V tom chceme aj naďalej pokračovať, lebo odborný rast a vzdelávanie našich študentov nemôže byť izolované od reálnej praxe hlavne dnes.

Študijné odbory

Maturitné - študijné odbory – denná a externá forma štúdia - ÚSOV

2675 M Elektrotechnika
3431 6 Polygrafia
3432 M Obalová technika
3650 M Staviteľstvo
3760 M Prevádzka a ekonomika dopravy
3917 M Technické a informatické služby v elektrotechnike
3920 M Polytechnika
6362 M Kozmetička a vizážistka
8222 M Úžitková maľba
8223 M Úžitková fotografia
8245 M Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
8261 M Propagačná grafika

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium – denná a externá forma štúdia - ÚSOV

2675 N Elektrotechnika
6362 N Kozmetička a vizážistka
8264 N 05 Konzervátorstvo  a reštaurátorstvo
8223 N Úžitková fotografia
8261 N Propagačná grafika
8293 Q Grafika vizuálnych komunikácií

 

Učebné odbory–trojročné, ukončené výučným listom - SOV

3152 H Krajčír
3661 H Murár
3663 H Tesár
3668 H Montér suchých stavieb
3680 H Podlahár
6475 H Technicko-administratívny pracovník

 

Učebné odbory – dvojročné, zvlášť upravené učebné osnovy – prac. zácvik - NSOV

2982 F Potravinárska výroba
3161 F Praktická žena
3179 F Textilná výroba
3686 F Stavebná výroba
4572 F Poľnohospodárska výroba
4579 F Lesná výroba