Príhovor riaditeľa

Milí  priatelia našej  SZUŠ - ELBA.

Som potešený každým kliknutím na našu školskú web stránku. To preto, lebo piaty rok fungovania našej Súkromnej ZUŠ ELBA v Prešove a v piatich elokovaných pracoviskách je dôkazom toho, že echo o našej činnosti, jedinečných prístupoch, účinných výchovných metódach a už aj výsledkoch, preniklo k mnohým talentovaným deťom a mládeži do 15. roku veku, ale hlavne k ich rodičom, ktorí vedia neúnavne vyhľadávať tie najlepšie vzdelávacie aktivity.

Naša SZUŠ - ELBA poskytuje výchovu a vzdelávanie v troch odboroch:

 • Výtvarný odbor,
 • Tanečný odbor,
 • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby,

a v dvoch kategóriách štúdia - skupinových formách, a to:

 • Predprimárne vzdelávanie predškolákov - pre deti MŠ 
 • Primárne umelecké  vzdelávanie (ISCED 1B) - pre žiakov ZŠ do 15 rokov
 • Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (ISCED 2B) - pre žiakov ZŠ do 15 rokov

Súkromná ZUŠ - ELBA má zriadených a úspešne vyvíja činnosť v piatich elokovaných pracoviskách:

 • v ZŠ Važecká 11, Prešov,
 • v MŠ Jurkovičova 17, Prešov
 • v Rokycanoch
 • v MŠ Čapajevova, Prešov
 • v obci  Fintice, Grófske nádvorie 2101/1, Fintice.

Hlavnou prioritou školy je vytvárať podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania a svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi pestovať a rozvíjať u žiakov zmysel pre dobro a krásu, prostredníctvom umenia viesť k osobnej slobode, podporovať toleranciu a pluralitu.


Do činnosti školského zariadenia sa budú zapájať aj rodičia žiakov navštevujúcich SZUŠ – ELBA, ktorá poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách.