Stela Kačalová, riaditeľka SMŠ - ELBA

Kto sme:


Plníme priania .... sme


„ŠKÔLKOU VAŠICH PRIANÍ“

Najvyššie ocenenie ministrom školstva SR za celoživotnú pedagogickú činnosť.


Ponúkame:


Sme 10 triedna materská škola s jedným elokovaným pracovisko na Moyzesovej ul. 45, s piatimi triedami na Smetanovej ul. 2 a s troma triedami v Sobranciach, ktorá ponúka variabilnú  starostlivosť od 2 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou  povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme adaptačný a diagnostický pobyt, ak o to požiadajú rodičia. V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. V týchto triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom. Deti sa môžu učiť to, čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania, majú dostatok pomôcok. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa. Deti sa môžu pýtať, môžu vyjadrovať nespokojnosť bez obavy z ohrozenia, dostávajú šancu, aby boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju prácu a učenie sú ocenené. Medzi učiteľkami a deťmi je veľká dôvera. Keď dieťa navštívi našu Súkromnú materskú školu – ELBA bude :


Celú výchovno-vzdelávaciu činnosť a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej materskej škole zabezpečuje 23 kvalifikovaných učiteliek. Vydávame raz ročne INDIKÁTOR – /ukazovateľ našich výsledkov/ a dvakrát ročne časopis ELBAČKOVO – určený pre deti a ich rodičov.